Regulamin

Strona internetowa swiadectwa.adm.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez stronę swiadectwa.adm.pl oraz usług przez nią oferowanych kupowanych za pomocą jego sklepu internetowego.       

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi dostępne pod adresem internetowym swiadectwa.adm.pl oraz marką pod nią występującą „swiadectwa.adm.pl ” prowadzony jest przez CEDAR-POL sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bieszczadzka 9/25 , 42-226 Częstochowa (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do KRS o numerze NIP: 5732750648 R adres poczty elektronicznej: biuro@cedarpol.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 502 488 904 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Korzystanie ze usług strony Internetowej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających z Usług strony i jego sklepu internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt. XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na wybraną usługę.
 5. Informacje prezentowane w na stronie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 8 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez swiadectwa.adm.pl lub Partnerów do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 7. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez stronę swiadectwa.adm.pl za pośrednictwem jej Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta strony swiadectwa.adm.pl oraz Partnerów (w zakresie w jakim Partnerzy są stronami umów z Klientami). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344, ze zm.).
  b.Swiadectwa.adm.pl – CEDAR-POL sp. z o.o. z siedzibą ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa(który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do KRS NIP: 5732750648 adres poczty elektronicznej: biuro@cedarpol.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 502 488 904   (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
  c. PARTNER – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksy cywilnego, który zawarł z swiadectwa.adm.pl umowę umożliwiającą dodawanie Usług bądź produktów do oferty strony internetowej i jej sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży bądź przedsiębiorca – podmiot gospodarczy będący niezbędny do wykonania prawidłowej USŁUGI zamawianej przez Konsumenta lub Klienta nie będącego Konsumentem.
  d. SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie zamówień i zakupów usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz usług z nimi powiązanymi przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl, prowadzona przez CEDAR-POL sp. z o.o., dostępna pod adresem internetowym: swiadectwa.adm.pl oraz stronami na nią prowadzącymi.
  e. KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie swiadectwa.adm.pl,  przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego strony mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  f. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym swiadectwa.adm.pl, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i oraz innych usług udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl. Utworzenie konta nie jest wymagane w przypadku jednorazowego zamówienia i nie jest obligatoryjne aby złożyć zamówienie.
  g. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego na stronie swiadectwa.adm.pl podczas tworzenia Konta.
  h. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Swiadectwa.adm.pl udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
  i. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi na odległość składane do swiadectwa.adm.pl oraz jej właściciela z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt bądź Usługę w formie wykonanego nieprefabrykowanego Produktu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta i Usługi konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Usługi. Zamówienie każdego wariantu usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży usługi. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej). Swiadectwa.adm.pl może zadać dodatkowe pytania dotyczące zamawianej usługi wchodzącej i uzupełniającej zakres zamówionej usługi po wykonaniu zapłaty przez klienta – zawarcie umowy sprzedaży na wybraną usługę na stronie.
  j. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez swiadectwa.adm.pl na rzecz Klienta wykonania usługi za zapłatą według Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki wersji papierowej wykonanego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku bądź rozszerzenia usługi, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a swiadectwa.adm.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Certyfikat-energetyczny24.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Usługę, jej główne cechy, Cenę, dane techniczne, zakres usługi oraz dodatkowo koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każda Usługa jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  k. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego na stronie, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku zamówień na wykonanie usługi – celu zamówienia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych usług i wszystkich usług łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu wykonania usługi. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży usługi, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
  l. USŁUGA/PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa stanowiąca rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a swiadectwa.adm.pl za zapłatą Ceny. Wszystkie Usługi wykonywane w formie nieprefabrykowanego Produktu prezentowane są w Sklepie Internetowym.
  m. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego swiadectwa.adm.pl tytułem wykonania usługi dla Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowanej w ramach Sklepu Internetowego stanowią inaczej.
  n. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio swiadectwa.adm.pl, Partnerów, kontrahentów swiadectwa.adm.pl, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
  o. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez swiadectwa.adm.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z swiadectwa.adm.pl, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  p. BOK – Biuro Obsługi Klienta swiadectwa.adm.pl, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego, Regulaminu aktualnych Promocji, w , w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  r. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  s. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez swiadectwa.adm.pl w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
  t. NEWSLETTER –  Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od swiadectwa.adm.pl cyklicznych informacji w szczególności o Produktach i Usługach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Certyfikat-energetyczny24.pl usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku braku uruchomionego Newslettera na stronie regulamin ten nie obowiązuje oraz nie jest odrębnie dostępny na stronie.
  u. KONSUMENT – osoba fizyczna bądź firma dokonująca, z przedsiębiorcą – swiadectwa.adm.pl ,czynności prawnej będąca równocześnie umocowana prawnie do podawania informacji niejawnych dotyczących szczegółów zamówienia usługi i podejmowania czynności będących nieodłącznym elementem zamówienia na które posiada pełnomocnictwo, reprezentację bądź umowę notarialną.
  v. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.).
  w. STAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287, ze zm.) .
  x. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się swiadectwa.adm.pl, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11.4 lub wyższej, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

 1. Swiadectwa.adm.pl świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  a. Konto,
  b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych powiązanych z oferowanymi usługami;
  d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  f. Newsletter;
 2. Swiadectwa.adm.pl dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
  b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  b. kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez swiadectwa.adm.pl na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do swiadectwa.adm.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cedarpol.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. Swiadectwa.adm.pl może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danej Usługi lub rodzaju zamawianych Usług z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu/ wykonania usługi w formie produktu do Koszyka.
 6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, Koszyk zapamiętuje informacje o zamówieniach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub Aplikacji, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności usług wybranych przez Klienta Produktów / Usług w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 8. a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta swiadectwa.adm.pl w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl w sposób niezakłócający funkcjonowania swiadectwa.adm.pl, Partnerów, Sklepu Internetowego lub Aplikacji (za działanie zakłócające funkcjonowanie Certyfikat-energetyczny24.pl, Sklepu Internetowego lub Aplikacji może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Certyfikat-energetyczny24.pl w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
  d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów, swiadectwa.adm.pl oraz Partnerów współpracujących m.in Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
  f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i swiadectwa.adm.pl lub kosztów w pełnej wysokości;
  g. terminowego odbioru zamówionych usług w formie papierowej;
  h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego należącego do swiadectwa.adm.pl Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste, bądź informacji na temat danych technicznych bądź osobistych niezbędnych do wykonania zamówienia, a nie będących w posiadaniu lub w pełnomocnictwie zamawiającego;
  i. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez swiadectwa.adm.pl, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Usług.
 1. j. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł. (Jeżeli taka aplikacja jest zrobiona)
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji można składać np.:

a.pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa;
b.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cedarpol.pl;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez swiadectwa.adm.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez swiadectwa.adm.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 3. Swiadectwa.adm.pl może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności ( Jeżeli taka została wykonana przez swiadectwa.adm.pl)
 4. a. Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;
  b. Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.
 5. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 11 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.
 6. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:
 7. a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 11 powyżej i zaakceptować je, oraz
  b. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 11 powyżej, oraz
  c. zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 11 powyżej.
 8. Aplikacja łączy się ze Sklepem Internetowym za pomocą Internetu.
 9. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez swiadectwa.adm.pl Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zapoznanie się w szczególności z Treściami, Produktami, Usługami i Cenami.
 10. Aplikacja (Jeżeli taka została stworzona) korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 11. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia mobilnego Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie swiadectwa.adm.pl informacji o preferencjach Klienta.
 12. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 17 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W ramach Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży z swiadectwa.adm.pl lub poszczególnymi Partnerami. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Partnerem poprzez sklep internetowy, swiadectwa.adm.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy Sprzedaży przez danego Partnera.
 2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Usługi lub w inny właściwy dla danej Usługi sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Swiadectwa.adm.pl umożliwia składanie Zamówień kierowanych do swiadectwa.adm.pl w następujący sposób:
  a. w Sklepie Internetowym;
  b. poprzez kontakt:
  telefonicznie;
  • pocztą elektroniczną;
  • za pomocą oprogramowania typu chat na stronie Sklepu Internetowego.

W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Usług lub Produktów oraz z uwagi na ich specyfikę, swiadectwa.adm.pl może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

 1. W ramach rozwoju świadczonych usług, swiadectwa.adm.pl może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a swiadectwa.adm.pl lub między Klientem a Partnerem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Swiadectwa.adm.pl umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  a. Klient dodaje wybraną/ne Usługi lub Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Swiadectwa.adm.pl może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu / Usługi dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie innych Produktów – Usług powiązanych niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie Internetowym;
  b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta lub jego wykonanie albo zalogowanie nie jest dostępne, musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Dane Techniczne Usługi, Dane szczegółowe, dane własnościowe, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, może zostać wprowadzony obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu/ Usługi lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu lub Usługi – niesprefabrykowania;
  c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną umowy) sposobów dostawy oraz sposoby zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
  d. Klient przesyła swiadectwa.adm.pl Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
  e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami i Usługami;
  f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 4. W przypadku, gdy swiadectwa.adm.pl z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:
  a. Swiadectwa.adm.pl wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,
  b. Konsument przesyła swiadectwa.adm.pl Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8 lit. a powyżej,
  c. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.
 5. W innych niż określone w ust. 8 powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.
 6. W odpowiedzi na Zamówienie do Klienta przesyłana jest automatyczna wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Klient otrzyma na podany adres e mail wiadomość z:
  a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty lub Usługi, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów i Usług wskazanych w wiadomości); albo
  b. informacją o nieprzyjęciu wszystkich ofert na Produkty i Usługi, złożonych w ramach Zamówienia, w szczególności z przyczyn wskazanych w pkt IV ust. 5-7 poniżej (brak płatności lub brak zawarcia umowy o kredyt konsumencki); albo z przyczyn wskazanych w pkt XI ust. 5 poniżej (nieodebranie przesyłki).
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Klient otrzyma potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert odpowiedni dział – BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
  a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej zostało ono przyjęte. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia swiadectwa.adm.pl lub Partnera z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 14 poniżej.
 10. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a swiadectwa.adm.pl lub Partner niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwracają Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VIII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 11. Klient może być informowany o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez otrzymywanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, za pośrednictwem SMS lub poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku, gdy Klient zawiera Umowę Sprzedaży, wszelkie informacje dotyczące zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym także o statusie realizacji Zamówień na Produkt/y i Usługi są wysyłane Klientom przy użyciu narzędzi i funkcjonalności udostępnianych przez swiadectwa.adm.pl. Jeżeli nie wskazano inaczej, nadawcą informacji jest swiadectwa.adm.pl
 12. Swiadectwa.adm.pl dąży do zapewnienia dostępności Produktów i Usług oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 13. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu / Usługi w formie gotowego nieprefabrykowanego Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. Ceny, sposoby i koszty dostawy, a także sposoby płatności mogą się od siebie różnić w zależności od tego od rodzaju wybieranej usług bądź produktu w ramach Sklepu Internetowego.
 15. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT/USŁUGĘ W FORMIE PRODUKTU

 1. Swiadectwa.adm.pl z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od tego z kim Klient zawiera Umowę Sprzedaży, wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu/Usługi. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności u różnych Partnerów lub z uwagi na Produkty nimi objęte.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez swiadectwa.adm.pl płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
 5. Nieuiszczenie płatności w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o nadaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem zapłaty, nie zawarcie umowy o kredyt konsumencki w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów i Usług nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów i Usług nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i jest wykonane według parametrów technicznych podanych przez klienta podczas wyboru i przy wyborze Usługi bądź Produktu. 
 8. Klient ma obowiązek przynajmniej częściowo dostarczyć potrzebnych w formie wypełnienia formularze w terminie od 5-7 dni roboczych od złożenia zapłaty za usługę. W przypadkach nadzwyczajnych ma 14 dni roboczych. Jeżeli nie otrzymamy danych lub odstąpienia od umowy we wskazanym przedziale czasowym swiadectwa.adm.pl rości sobie prawo do potrącenia 50% na rzecz Kupującego.
 9. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu lub Usługi w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży – w takiej sytuacji swiadectwa.adm.pl zwróci Klientowi uiszczoną płatność pod warunkiem punktu 8 IV. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów i Usług nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak jest to w przypadku Świadectw Energetycznych.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu lub Usługi do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu lub Usługi są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym oraz po potwierdzeniu mailowym zakupu oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt lub Usługę. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty lub Usługi nimi objęte. Zamówienia mogą zostać dostarczone w osobnych różnych terminach.
 4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu lub Usługi (termin dostawy) składa się czas przygotowania Usługi lub Produktu oraz czas doręczania wykonanego Produktu przez przewoźnika lub dostawę elektronicznego. (Wysyłka mailem)
 5. Termin dostawy Produktu lub Usługi dla Klienta wynosi maksymalnie 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub Usługi w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Czas przygotowania Zamówienia (Produktu lub Usługi) do wysyłki przez swiadectwa.adm.pl prezentowany na podstronie danego Produktu bądź Usługi i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego swiadectwa.adm.pl należącego do CEDAR-POL sp. z o.o. – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;
  b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (Dotyczy wyłącznie formy papierowej wykonanej Usługi)
 7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu lub wykonanej Usługi przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.
 8. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
 9. W przypadku zwiększonego obciążenia na stronie (Zwiększonej ilości zamówień) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy/realizacji zamówienia do 30 dni.

VI. REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności swiadectwa.adm.pl względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt/zrealizowana Usługa ma wadę prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. swiadectwa.adm.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt/Usługę bez wad.
 3. W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest swiadectwa.adm.pl, reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. na adres mailowy: reklamacje@ certyfikat-energetyczny24.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu/Usługi swiadectwa.adm.pl może zażądać  dostarczenia Certyfikat-energetyczny24.pl Produktu/ Usługi razem z reklamacją, w celu umożliwienia swiadectwa.adm.pl zbadania Produktu/ zrealizowanej Usługi.. Jako sposób dostarczenia przez Klienta Produktu/ zrealizowanej Usługi uważa się zeskanowany produkt/ wykonaną usługę w wersji papierowej bądź wersji elektronicznej wysyłanej na adres: reklamacje@ certyfikat-energetyczny24.pl
 4. Jeżeli sprzedany Produkt / Zrealizowana Usługa ma wadę, Klient może:
  a. żądać wymiany Produktu / Usługi na wolny/wolną od wad albo usunięcia wady/wad. Swiadectwa.adm.pl jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt/ Usługą na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez swiadectwa.adm.pl usunięcia wady żądać wymiany Produktu / Usługi na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu / Usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu / Usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu/ Usługi wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju występującej wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu / Usługi do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Swiadectwa.adm.pl ustosunkują się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez swiadectwa.adm.pl do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu / Usługi do sprzedawcy, zgodnie z art. 5612w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt / Wykonaną usługę w formie papierowej – Oryginał na koszt sprzedawcy. Produkt powinien zostać dostarczony na adres ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa na koszt Sprzedającego.
 9. Swiadectwa.adm.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu / wykonania Usługi Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu / Usługi na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania swiadectwa.adm.pl do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie swiadectwa.adm.pl o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b.http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a sprzedawcą.
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:
  a. 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”);
  b. od 15. do  100. dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Rozszerzone prawo odstąpienia”);
  – z zastrzeżeniem poniższego ust. 11.

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest produkt / usługę nieprefabrykowaną, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:
a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie; lub
b. Swiadectwa.adm.pl uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami bądź Usługami.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest swiadectwa.adm.pl:

a. pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cedarpol.pl;
cz wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu/ Usługi w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów/ Usług, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu/ Usługi, partii lub części, albo
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów/ Usług przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów/ Usług;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Swiadectwa.adm.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu / Usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, swiadectwa.adm.pl dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt / Usługę Swiadectwa.adm.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt / Usługę w postaci wykonanego produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu / Usługi w postaci wykonanego produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt:

W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest swiadectwa.adm.pl – na adres: ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu/ Usługi w postaci wykonanego produktu.

Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania oraz Produktu / Usługi nie prefabrykowanej czyli stworzonej na dokładną potrzebę Klienta, za pośrednictwem udzielonych przez niego informacji.

Z zastrzeżeniem powyższego ust. 8, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana – usługa wykonana w formie produktu końcowego, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami/ wykonanymi usługami.

W przypadku gdy Produkt/ usługa w postaci wykonania produktu, jeżeli nie jest to produkt/ usługa nieprefabrykowana, został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i swiadectwa.adm.pl przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt swiadectwa.adm.pl, a swiadectwa.adm.pl go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa jeżeli jest w formie papierowej bądź na adres reklamacja@certyfikat-energetyczny24.pl (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego lub cyfrowego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.   

IX. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez swiadectwa.adm.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym np. Aplikacja jeżeli taka została stworzona przez swiadectwa.adm.pl) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują swiadectwa.adm.pl lub podmiotom, z którymi swiadectwa.adm.pl zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Swiadectwa.adm.pl oraz poszczególni Partnerzy są co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub wykonania dedykowanego produktu w postaci usługi.
 3. W przypadku, w którym swiadectwa.adm.pl dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem (np. w centralnej bazie charakterystyki energetycznej budynków) swiadectwa.adm.pl zobowiązuje się udostępnić je Partnerowi (np. Ministerstwu Rozwoju i Techniki) po uprzednim umożliwieniu Klientowi weryfikacji aktualności danych osobowych. 
 4. W przypadku, w którym Certyfikat-energetyczny24.pl nie dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub gdy dane osobowe Klienta, którymi dysponuje swiadectwa.adm.pl, są nieaktualne, swiadectwa.adm.pl zobowiązuje się umożliwić Klientowi podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez danego Partnera udostępnianie są w sposób przewidziany przez danego Partnera. Swiadectwa.adm.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Partnerów jako niezależnych administratorów danych osobowych, w tym za realizację przez Partnerów obowiązków z tym związanych.
 7. W przypadku, gdyby między swiadectwa.adm.pl a danym Partnerem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów (w szczególności w zakresie, w jakim swiadectwa.adm.pl przetwarzać będzie dane Klientów w imieniu i na rzecz Partnera), odbywa się to zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy XI punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Swiadectwa.adm.pl przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami swiadectwa.adm.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez swiadectwa.adm.pl Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Swiadectwa.adm.pl w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność swiadectwa.adm.pl z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami swiadectwa.adm.pl może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. An swiadectwa.adm.pl ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Partnerów.
 8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności swiadectwa.adm.pl, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy swiadectwa.adm.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Certyfikat-energetyczny24.pl. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Partnerem a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę danego Partnera.
 10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami swiadectwa.adm.pl może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Niniejszy XI punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt XI.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają z swiadectwa.adm.pl Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 27 października 2022 r.
 2. Umowy zawierane przez swiadectwa.adm.pl zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, swiadectwa.adm.pl udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Certyfikat-energetyczny24.pl może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
 5. Swiadectwa.adm.pl zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem url: swiadectwa.adm.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Swiadectwa.adm.pl informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.